Address:

University of Bradford School of Management
Emm Lane
Bradford
West Yorkshire
BD9 4JL
UK